Er is door Stichting Springzaad om een reactie gevraagd aan de heer Eef Arnolds, voorzitter van Paddenstoelen Werkgroep Drenthe. Hij geeft het volgende aan;

Gevaren constructie speelelementen

Het antwoord op de vraag of er mogelijk een verhoogd risico is op  mankementen aan een speelaanleiding of -toestel door de afbraakactiviteit van een zwamvlok in het hout is  het volgende::  Al het dode hout wat zich buiten bevindt, wordt vroeger of later aangetast door zwammen en op den duur afgebroken tot stof. Houtbeschermingsmiddelen kunnen dit proces alleen vertragen.  Het verwijderen van de vruchtlichamen heeft geen zin aangezien het afbraakproces van het hout binnen in het hout plaatsvindt. De zwamvlok in het hout zal steeds nieuwe vruchtlichamen produceren. Het verwijderen van de vruchtlichamen is dweilen met de kraan open.

Paddenstoelen op een stam. NoordOogst Amsterdam. (foto: Jurek Minderman)

Gevaren mogelijke vergiftiging

Wordt er gekeken naar de giftigheid van de zwammen dan kan het volgende gezegd worden; van de 5000 soorten inlandse paddenstoelen zijn er ongeveer twintig zwaar giftig. Daarvan komt één soort, het Bundelmosklokje, op dood naaldhout voor, maar de soort is verre van algemeen.

Er zijn een aantal soorten houtzwammen die bij consumptie voor spijsverteringsstoornissen kunnen zorgen maar die zijn niet gevaarlijk.

Er is bij dhr. Arnolds geen vergiftigingsgeval bekend met het Bundelmosklokje in Nederland. In het buitenland zijn wel gevallen met een dodelijke afloop bekend. Daar wordt de soort soms door paddenstoelenplukkers een enkele keer verward met het stobbezwammetje, welke in Nederland nauwelijks geconsumeerd wordt.

Er zijn geen soorten paddenstoelen die na aanraking bij hand-mond-contact ernstig letsel kunnen veroorzaken.  

Ook op dit klim- en evenwichtselement beginnen zich aan de linkerkant al paddenstoelen te vormen.

Conclusie

Niet elk risico is uit te bannen maar de kans dat een kind letsel oploopt door het spelen op paddenstoelloze stammen door bijvoorbeeld te vallen is veel groter dan dat een kind vergiftigd wordt door het eten van een zwam.

Het “gevaar” van paddenstoelen wordt in Nederland door de heersende angstcultuur al jaren overschat en moet in perspectief geplaatst worden. Daarnaast staan in menig woonhuis of openbaar gebouw de zwaar giftige kamerplanten oleander, aronskelk en Dieffenbachia. Hier gebeuren een enkele keer ongelukken mee. Meestal zijn het dan rondkruipende peuters die er een hap van nemen. Volwassenen zijn zich van de risico’s bewust en toch staat de plant in de woonkamer. Dat maakt dat het risico van in en op hout levende  paddenstoelen wederom vele malen kleiner is.

Het verwijderen van vruchtlichamen is alleen maar symptoombestrijding en  daarnaast schadelijk voor de biodiversiteit en voor de natuurbeleving van kinderen. Het is namelijk goed om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van paddenstoelen in hun leefomgeving en hen te wijzen op de functies en schoonheid van paddenstoelen.

Voor meer informatie gaat u naar de website van het Belgische antigifcentrum.

Hieronder staat de link naar een pfd document met een aantal giftige paddenstoelensoorten.

Steeds vaker hoor je de term regenwaterafkoppeling vallen en ook steeds meer scholen nemen het initiatief om regenwater van het dak af te koppelen van het riool.

Maar waarom zou u het ook moeten doen en hoe werkt het dan?

“Bezint eer ge begint… vraag altijd een expert om mee te denken!”

Waarom afkoppelen?

  • Verhoging biodiversiteit
  • Ontlasting van het gehele waterbergingssysteem
  • Educatieve waarde van het schoolplein verhogend
  • Speelwaarde van een plein wordt verhoogd
  • Tegengaan gaan verdroging & inklinking

Biodiversiteit

Afkoppeling van regenwater kan voor een verhoogde biodiversiteit zorgen. De plek waar het afgekoppelde regenwater verzamelt wordt, meestal een wadi met een goed ontwikkelde en gevarieerde vegetatie. Met name in jaren met weinig neerslag komt het afgekoppelde dakwater ten goede aan de vegetatie. Er ontstaat dus meer variatie in biotopen, in begroeiing en dus ook een gevarieerd aanbod voor de fauna.

Wadi, Maranathaschool Nijkerk (foto: Jurek Minderman)
Wadi met speelelementen, Willem van Oranjeschool Apeldoorn (foto: Jurek Minderman).

Ontlasting waterbergingssysteem.

Ontlasting van het waterbergingssysteem en dan met name het rioolstelsel is een andere beweegreden en wordt vaak gesubsidieerd door gemeenten. Gemeenten hoeven dan namelijk het riool niet uit te breiden en ook is het rendement van de waterzuiveringsinstallaties hoger. Daarnaast vangt de bodem heel veel water op en laat dit ook langzamer los waardoor er minder kans is op wateroverlast.  

Verhoging educatieve waarde

Educatieve waarde verhoging komt door ten eerste een hogere biodiversiteit. Er is dus qua flora en fauna meer te zien en te ontdekken. Ook kan er uitgelegd worden wat regenwater precies is en regenwater eerst nog prima opgeslagen kan worden voor dat het infiltreert of het riool in gaat. 

Speelwaarde

De speelwaarde wordt ook verhoogd door het afkoppelen van dakwater. De wadi’s worden leuke plekjes waar kinderen water en modder kunnen spelen. Dit kan soms onpraktisch zijn maar voor alle uitdagingen zijn oplossingen!

Verdroging & inklinking

Doormiddel van afkoppelen van dakwater komt het water niet direct in het riool terecht maar in de bodem. Dit zorgt er voor dat de bodem niet verdroogd aangezien de grondwaterstand op een beter niveau blijft in droge periodes. Vooral op de hogere zandgronden is verdroging een groot probleem. Maar ook kan waterafkoppeling inklinking voorkomen wat een groot probleem is in de westelijke veengebieden van ons land.

Hoe werkt het afkoppelen?

Afkoppelen is niet zomaar gedaan. Er zijn een aantal aspecten waarmee rekening gehouden moet worden voordat er afgekoppeld wordt.

De meest ideale situatie is het integraal aanpakken van regenwaterafkoppeling in het ontwerp van een groen schoolterrein. Dit geeft op een latere momenten minder tot geen problemen. 

Belangrijk als eerste stap is het onderzoeken welke grondsoort er ter plekke aanwezig is. Water infiltreert veel beter in zandgrond  dan in een kleibodem.  

Ook is het belangrijk dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Het duurt namelijk een tijd voordat water geïnfiltreerd is en u wilt natuurlijk geen schoolplein dat overstroomt omdat er niet genoeg ruimte is voor water om te infiltreren. 

Daarnaast moet de keuze gemaakt worden of er bovengronds, ondergronds of op beide manieren afgekoppeld wordt. Alle manieren hebben eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.

Regenwaterafvoeren zijn er in verschillende maten en op allerlei manieren. Er kan namelijk buiten het gebouw een regenwaterafvoer zijn, maar de afvoer kan ook binnen in het pand zitten.

Als de afvoer binnen in het pand zit dan moet u eerst de juiste leidingen zien te vinden., Als deze niet op bouwtekeningen staan aangegeven zult  u ze moeten zoeken in het pand.

Als de afvoer buiten het pand zit, kunt u gemakkelijk de afvoerbuis afkoppelen. Dit doet u door het afzagen van de buis en deze het schoolterrein op te geleiden. Zie de verschillende afbeeldingen hieronder voor allerlei mogelijkheden en uitvoeringen.

Verschillende manieren voor infiltratie

Om water te laten infiltreren zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt gebruik maken van:

  • Infiltratiekratten/boxen
  • Infiltratieputten (ook wel grindputten genoemd)
  • Wadi’s
  • Beplanting (plantenwortels nemen water op en zorgen zo voor een verbeterde infiltratie)

Afsluitend

Uiteindelijk wordt door het afkoppelen van het meestal grote oppervlak van een schoolterrein en schooldak het lokale riool behoorlijk ontlast. Daarnaast wordt de belevingswaarde- en de educatieve waarde van het schoolterrein verhoogd. Ook de biodiversiteit heeft er enorm profijt van. Bovendien worden verdroging en inklinking van de bodem tegengaan.

Kortom het kost even wat werk maar daarna krijgt niet alleen de school maar ook de buurt en de regio er heel veel voor terug!

Tip!

Belangrijk is om te realiseren dat afkoppeling niet zomaar gedaan is. Als u wilt afkoppelen,  werk dan samen met een hovenier met verstand van zaken. Handig is ook om het via een integrale benadering aan te pakken. Als u erover nadenkt  om het schoolplein te vergroenen en ook wilt afkoppelen, pak het dan samen in een keer op en geef het ook aan voor dat het ontwerp gestart wordt. Dan kan er  namelijk in de ontwerpfase goed nagedacht worden over een combinatie van beide aspecten. 

Groene speelplek met waterafkoppeling (links). basisschool de Anker
Voorbeeld van een element met twee functies; namelijk afkoppeling en daarnaast ook een poortfunctie. Margrietschool Rotterdam. (foto: Jurek Minderman)
Ander voorbeeld van een verhoogde afkoppeling, ook hier is er in mindere mate een poortfunctie.
Deze verlaging in het schoolplein is bedoeld voor het vervoer van afgekoppeld regenwater. Helaas heeft de afkoppeling nog niet plaatsgevonden en is de verlaging vol komen liggen met bladmateriaal. Vrijeschool Valentijn, Harderwijk. (foto: Jurek Minderman)
Hier een andere voorbeeld van een dergelijke verlaging. Gereformeerde basisschool de Bron, Barneveld. (foto: Jurek Minderman)
Een zeer groene verlaging, dit kan best een succes genoemd worden!
Afsluitbare afkoppeling, bij hevige regenval en kans op overstroming kan het water toch naar het riool afgevoerd worden. Op deze foto is ook goed het hoogteverschil te zien. De Earste Trimen, Nijland. (foto: Jurek Minderman)
Close-Up afsluitbare afkoppeling. De Earste Trimen, Nijland. (foto: Jurek Minderman)
Hier komt het afgekoppelde water direct in een vijvertje terecht. Het water is zéér helder! Annie M.G. Schmidtschool, Amsterdam. (foto: Jurek Minderman)
Afkoppeling die open en dicht kan (rechts).
Schoolplein Dietenhofen, Duitsland; regenwater stroomt door grindbed, waar het tijdelijk blijft staan en later infiltreert.
Het water op deze school is afgekoppeld, de Emmaschool in Apeldoorn, komt terecht in het bosje achterin op de foto. Hierdoor is er een kleine jungle ontstaan. (foto: Jurek Minderman)

Auteur:

Jurek Minderman met ondersteuning van Anno Kuindersma

Sigrun Lobst heeft meerdere foto’s aangeleverd.

De termen die op deze pagina toegelicht zijn. Worden gebruikt bij verschillende FAQ’s. Mocht u zelf nog een veel gestelde vraag hebben die hier niet te vinden is maar waarvan u vindt dat dat wel zou moeten dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Springzaad (info@springzaad.nl).

Kwel

Kwel is grondwater wat aan het oppervlakte komt door opwaartse druk vanuit de bodem. Kwel is vaak ijzerrijk en kwelwater heeft meestal een zeer goede waterkwaliteit.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een mate aan hoeveelheid levensvormen op een bepaalde plek zoals een schoolplein. Een plek met een hoge biodiversiteit heeft veel meer verschillende soorten flora en fauna als een plek met een lage biodiversiteit.

Wadi

Een wadi is een verlaging in het grondoppervlak, meestal wordt een wadi gebruikt voor het bufferen, tijdelijk opslaan, van (regen)water. In een wadi infiltreert het water in de bodem in plaats van weg te stromen het riool in.

Wadi, Maranathaschool Nijkerk (foto: Jurek Minderman)

Dakwater

Regenwater wat op daken valt wordt dakwater genoemd.

Inklinking

Inklinking is verminderen van het volume grond. In veen gebieden gebeurt dit vaak doordat veengrond deels water bevat en als dit water eruit wordt gehaald door verlaging van de grondwaterstand en verdamping zakt het veen in elkaar en zakt dus ook het bodemniveau.

Tuinieren met wilde planten

Wil je meer weten over hoe andere mensen wilde planten toepassen in de tuin en hoe je aan zaden en planten kunt komen, meld je dan aan als lid van de facebookgroep ‘Tuinieren met wilde planten’. Je gaat gewoon naar facebook, klikt op het zoek-icoon (vergrootglas) en typt in het zoekvenster ‘Tuinieren met wilde planten’. Er wordt dan gevraagd of je lid wilt worden van deze groep die is bedoeld als kenniscentrum en uitwisselingspunt voor het gebruik van wilde planten in tuinen en plantsoenen.

Wat mag op deze groep?

– Kennis van planten en zaden uitwisselen, commercieel en niet-commercieel, door professionals en liefhebbers.

– Tuinoverschot van liefhebbers vragen en aanbieden, gratis of betaald of ruil.

– Je natuurrijke tuin laten zien en er over vertellen. 

Door: Marlies Huijzer

Gewoon sneeuwklokje, Galanthus nivalis

Alles buiten hield nog even zijn ‘adem in’, ‘stilte voor de storm’ voordat alles weer uitbarst, uitloopt, in blad komt,  groeit en groen wordt.

De sneeuw is met een paar graden hogere temperatuur snel verdwenen, de voorjaarsbloeiende bollen als sneeuwklok en sneeuwroem die verstopt zaten onder de sneeuw, komen als één van de eerste planten tevoorschijn, de andere planten volgen snel, alles wordt zo meteen weer groen.

Een nieuw jaar, het naderende voorjaar: we hebben er zin in! 

Pjotr Timmerman is de eerste week van dit jaar meteen op de fiets gestapt met stagiair Jurek Minderman om met hem speelplekken te bezoeken in de regio Nijmegen. Inmiddels heeft Jurek kennis gemaakt met een flink aantal mensen die actief zijn onder de Springzaad vlag in verschillende regio’s in het land. Hij schrijft over zijn ervaringen in deze nieuwsbrief. 

Ook Ity wil het flink ‘bont maken’ dit jaar en in de overdenking van Jeanette geeft zij aan dat ze de bomen is gaan begrijpen die in het voorjaar hun nieuwe knoppen jubelend begroeten en “Alles is goed” lijken te trompetteren.

‘We houden ons nog even in’, maar er komt een moment waarop we straks ‘los kunnen barsten’, met activiteiten, bijeenkomsten, feesten, het gezamenlijk bezoeken van mooie voorbeelden van natuur en speellocaties!

Door: Marjan Nijland en Heilien Tonckens